0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
10
0
10
0
5
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Techcombank
Ngân hàng 2
Ngân hàng 3
Ngân hàng 4
Ngân hàng 5
Ngan hang 6